Five Degrees Equal Pay Policy

Equal Pay Policy Five Degrees ehf.


Five Degrees' policy is to ensure that equality is observed in wage decisions and that employees
receive equal pay and enjoy the same terms for the same or equivalent jobs, so that there is no
unexplained wage difference. In this way, Five Degrees ensures that all employees have equal
opportunities, regardless of gender, ethnicity, race, religion, or sexual orientation.


Five Degrees employees are offered a competitive salary that considers the requirements made for
their position for knowledge, skills and responsibility. The rights of employees are based on the wage
agreement between SA and the Union of Computer Scientists.


Five Degrees implements the equal pay policy by implementing, documenting, and maintaining an
equal pay system based on the standard ÍST 85: 2012. The equal pay system covers all Five Degrees
employees in Iceland.


In accordance with the requirements of the standard mentioned above, Five Degrees undertakes to:


- Maintain constant monitoring, respond and work on reform if unexplained wage differences
are measured.
- Perform a wage analysis annually to make sure that there is no unexplained wage difference.
- Comply with the relevant laws and regulations in force at any given time regarding the
principle that all genders should be paid equally for the same or equivalent jobs.
- Conduct annual management review meetings to evaluate the effectiveness of the equal pay
system and work on reform.
- Introduce the equal pay policy to all employees and make it available to the public on the
Five Degrees website.


Approved by the management of Five Degrees Iceland on April 11th 2022

 

Jafnlaunastefna Five Degrees ehf.


Stefna Five Degrees er að tryggja að jafnréttis sé gætt við launaákvarðanir og að starfsfólk fái jöfn
laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að engin óútskýrður launamunur sé
til staðar. Þannig tryggir Five Degrees að allt starfsfólk eigi jafna möguleika óháð kyni, þjóðerni,
kynþætti, trú eða kynhneigð.


Starfsfólki Five Degrees býðst samkeppnishæf laun sem tekur mið af þeim kröfum sem gerðar eru til
starfs þeirra um þekkingu, hæfni og ábyrgð í starfi. Tekið er mið af kjarasamningi SA og Stéttarfélags
tölvunarfræðinga þegar um er að ræða réttinda starfsfólks

 

Five Degrees framfylgir jafnlaunastefnunni með því að innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi
byggt á staðlinum ÍST 85:2012. Jafnlaunakerfið tekur til alls starfsfólks Five Degrees á Íslandi.
Í samræmi við kröfur staðalsins skuldbindur Five Degrees sig til að:

 

- Viðhafa stöðugt eftirliti, bregðast við og vinna að umbótum ef óútskýrður launamunur
mælist.
- Framkvæma launagreiningu a.m.k. árlega til að ganga úr skugga um að engin óútskýrður
launamunur sé til staðar.
- Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma er varða meginregluna um
að öllum kynjum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
- Framkvæma árlega rýnifundi stjórnenda félagsins til að meta árangur jafnlaunakerfisins og
vinna að umbótum.
- Kynna jafnlaunastefnuna fyrir öllu starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi á vefsíðu
Five Degrees.


Samþykkt af stjórnendum Five Degrees ehf. 11. apríl 2022

 

 

Updated: April 15, 2022